Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim 1928 - 2020

Początki – okres międzywojenny

Powstanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim datuje się na 1928 rok. Najstarszą wzmiankę na ten temat zawiera pismo „Życie Gospodarcze”, które w czwartym numerze z 1928 roku opublikowało informację o powstaniu placówki; podobna informacja znajduje się też w książce „Bibljoteki oświatowe: spis na dzień 1 stycznia 1930 roku oraz tablice statystyczne” wydanej przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Źródło to podaje, że placówka mieściła się w oddzielnym lokalu przy ulicy 11 Listopada 12. Była dostępna dla wszystkich, obowiązywała opłata za korzystanie ze zbiorów. Dyrektorką i bibliotekarką została Raisa Miłkowska.

Wojenna pożoga (1939 – 1941)

Tuż po wybuchu wojny kierowniczka biblioteki chcąc ratować księgozbiór przekazywała cenne woluminy na przechowanie czytelnikom. Tymczasem niemiecka okupacja miasta zmieniła się wkrótce w radziecką. 23 września 1939 r. Bielsk Podlaski został zajęty przez Armię Czerwoną i tym samym włączony do Socjalistycznej Republiki Białoruskiej. Książki o niekorzystnej dla nowego socjalistycznego ustroju treści (głównie autorstwa polskich pisarzy) zdeponowano w budynku byłych koszar carskich, a potem spalono. Po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 roku z księgozbiorem byłej Biblioteki Miejskiej ostatecznie rozprawili się Niemcy. Książki zewidencjonowano i spalono na okolicznych polach. Trwający do 1944 roku okres okupacji hitlerowskiej położył kres przedwojennej i wojennej działalności biblioteki.

Powojenne dzieje biblioteki

Bibliotekę Miejską reaktywowano 1 grudnia 1944 r., kilka miesięcy po wejściu do miasta wojsk sowieckich. Przy Inspektoracie Szkolnym powstała równocześnie Powiatowa Centrala Biblioteczna. Siedzibą obu placówek był prywatny budynek stojący u zbiegu ulic Poświętnej i Żeromskiego. Organizacją biblioteki ponownie zajęła się Raisa Miłkowska. Rozpoczęto od organizowania zbiórek ocalałych książek.

Niestety w 1946 r. bibliotekę i księgozbiór strawił pożar, gromadzenie zbiorów rozpoczęto więc od nowa. Pod koniec tamtego roku placówka przeniosła się do budynku przy kinie Znicz na ulicę 3 Maja.

Na przełomie 1950 i 1951 roku Biblioteka Miejska kolejny raz zmieniła lokalizację – przydzielono jej pomieszczenia w ratuszu miejskim. Ważnym wydarzeniem w historii biblioteki było utworzenie w 1955 r. nowej placówki pod nazwą Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna. Siedzibą nadal był ratusz miejski, a kierownikiem został Artemiusz Czykwin. 1966 r. w bibliotece utworzono Oddział dla Dzieci i Młodzieży. W 1969 r. placówka znów zmieniła siedzibę – przeniesiono ją do pawilonu przy ulicy Mickiewicza, a rok później zmienił się również kierownik – funkcję tę objął Anatol Pasyniuk.

Siedziba biblioteki 1987 - nowy budynek biblioteki ul. Kazimierzowska

W 1975 r. placówka zmieniła nazwę, stała się Miejską Biblioteką Publiczną. W okolicznych mniejszych miejscowościach działały filie i punkty biblioteczne. W 1979 r. stanowisko kierownika objęła Elżbieta Wrzecionko. To jej staraniem ukończono budowę filii przy ulicy Strzelniczej i podjęto decyzję o budowie nowej siedziby biblioteki. Kamień węgielny pod budynek przy ulicy Kazimierzowskiej położono 1 maja 1983 r. Budowę zakończono w 1985 r., prace wykończeniowe i przenoszenie zbiorów przypadły na rok 1986, a uroczyste otwarcie nastąpiło 12 stycznia 1987 r.

Lata dziewięćdziesiąte i XXI wiek

Po otwarciu nowej siedziby biblioteka była gospodarzem wielu imprez, konferencji oraz zjazdów. Gościła też licznych przedstawicieli świata kultury i sztuki. W 1991 r. dyrektorem MBP został Wiesław Cieśla, który sprawuje tę funkcję do dziś. W latach dziewięćdziesiątych zlikwidowano zdecydowaną większość filii i punktów bibliotecznych, zmianie uległa też struktura organizacyjna placówki. Część wolnych pomieszczeń zaczęto wynajmować innym podmiotom. W tamtym okresie, z myślą o czytelnikach niewidomych, zorganizowano w bibliotece Punkt Książki Mówionej. Stopniowo do MBP wkraczała cyfryzacja i dziś nie przypomina ona już tej z 1928 r. Świadectwem długiej historii pozostaje jednak starannie dobierany przez lata różnorodny księgozbiór. W ostatnim czasie placówka uległa ogromnym przeobrażeniom, stała się nowoczesną instytucją kultury. Jej rozwój był możliwy dzięki uczestnictwu w wielu projektach. W latach 2014 – 2015 przeprowadzono gruntowny remont budynku i zmieniono wyposażenie, a wszystko to dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W roku 2016 realizowany był projekt „Bez progów i barier – biblioteka dostępna dla niepełnosprawnych”, w ramach którego za środki z budżetu obywatelskiego zakupiono urządzenia i oprogramowanie ułatwiające korzystanie z biblioteki osobom niepełnosprawnym ruchowo i niewidomym. W ramach kolejnego projektu przeprowadzono termomodernizację budynku i wyremontowano windę. W 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim świętowała jubileusz dziewięćdziesięciolecia istnienia. Z tej okazji wydany został turystyczny znaczek okolicznościowy, który stał się pamiątką dla zaproszonych na uroczystość licznych gości. W związku z rocznicą placówka otrzymała listy i życzenia od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego i dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego, a także od władz lokalnych. Miejska Biblioteka Publiczna jest dziś miejscem nowoczesnym i przyjaznym dla wszystkich grup czytelników. Oferuje bogaty księgozbiór, organizowane są liczne imprezy kulturalno – oświatowe i wiele zajęć skierowanych do różnych odbiorców, zaczynając od najmłodszych poprzez młodzież, a kończąc na seniorach. Placówka służy nie tylko rozwojowi czytelnictwa, jest też centrum informacyjnym i kulturalnym.