Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim, ul. Kazimierzowska 14 , 17-100 Bielsk Podlaski

2. Miejska Biblioteka Publiczna w Bielsku Podlaskim wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@biblioteka-bielsk.pl lub nr telefonu 85 7302107 w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych realizacją zobowiązań wynikających z Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim , w celach statystycznych, w celach związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: danych identyfikacyjnych: imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, kategoria społeczna (emeryci, renciści, dzieci, niezatrudnieni, pracownicy umysłowi , robotnicy, rolnicy, studenci, uczniowie) oraz danych adresowych i kontaktowych (nr telefonu, mail)

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest dostawca zintegrowanego systemu bibliotecznego, w celu należytej obsługi technicznej systemu MAK+ .

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie więcej niż 5 lat od daty ostatniego użycia konta czytelnika. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Miejską Bibliotekę Publiczną ;

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim . Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu

Ochrona danych osobowych w czasie organizowanych wydarzeń

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielsku Podlaskim ul. Kazimierzowska 14 informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. – RODO) ,ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r Dz.U. poz. 1000, oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.